درباره ما

Iranian Cultural Society of Calgary


ICSC is a Non-profit organization established in 1991 as an Alberta Society, serving the Iranian-Canadian residents of Calgary.


Volunteer organization, which is free from race, religion and any political affiliation, preserves, promotes and encourages positive attributes of Iranian culture, and provides community services for the Iranian-Canadian residing in Calgary.

اهداف انجمن فرهنگی ایرانیان کلگری

 • حفظ، گسترش و ارتقای فرهنگ والای ایرانی در کلگری و همچنین کانادا.
 • تشکیل یک سازمان پویا، متعهد و مسئول و برپاسازی یک ساختار اجتماعی/فرهنگی که بتواند در راستای دست یابی به یک جامعۀ پربارتر و قوی تر ایرانیان کلگری ، از توان مندی های افراد/گروه ها و سازمان های مختلف استفاده کند.
 • اشاعۀ فرهنگ کارداوطلبانه و امور خیریه و همکاری جمعی در جامعۀ ایرانی

دیدگاه (آرمان) های انجمن

 • قرارگرفتن درجایگاه مهم ترین و بزرگ ترین سازمان ایرانی در کلگری که فرهنگ ایرانی را در کلگری و درکل کانادا حفظ و گسترش دهد.
 • مبدل شدن به اصلی ترین و موثرترین سازمان ونهاد فرهنگی و اجتماعی ایرانیان کلگری

Our Values

 • همیاری در ساختن یک جامعۀ شاد و سالم
 • مشارکت در فعالیت ها و برنامه های اجتماعی
 • احترام به همه گروه های قومی ، ارزش ها ، باورها، سنت ها و اصول ایرانی
 • تعهد و اعتماد متقابل
 • شفافیت و پذیرش نظرهای جدید
 • پویایی و انعطاف پذیری در جهت تغییر و بهبود
 • فعالیت منسجم و هدف دار
 • تقویت روابط اجتماعی
 • پشتیبانی از کارهای جمعی و داوطلبانه